Lượt xem: 251
Kết quả sau 03 năm thực hiện Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025 tại Văn phòng Đoàn ĐQQH và HĐND tỉnh
      Thực hiện Phong trào thi đua với chủ đề “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025.
      Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân triển khai xây dựng Kế hoạch số 18/KH-VP ngày 20/9/2019 về tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, người lao động thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025 nhằm quán triệt sâu sắc các nội dung của Kế hoạch số 115/KH-UBND ngày 14/8/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “ Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Sóc Trăng thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025 theo tinh thần Quyết định số 733/QĐ-TTg ngày 14/6/2019 và Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ đến toàn thể cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan gắn với thực hiện nhiệm vụ được giao. 

      Ngay sau khi kế hoạch thực hiện Phong trào thi đua được ban hành. Hàng năm, chính quyền phối hợp với công đoàn tuyên truyền, vận động tất cả cán bộ, công chức và người lao động thực hiện tốt phong trào thi đua tạo chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động trong thực hiện phong trào thi đua, xây dựng hình ảnh cán bộ, công chức mạnh mẽ, chuyên nghiệp, nhất là nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan trong việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện phong trào thi đua.  

      Thường xuyên lồng ghép việc triển khai Phong trào thi đua vào các cuộc họp của chi bộ, phòng…; xem việc thực hiện phong trào thi đua phải trở thành nhiệm vụ trọng tâm gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao. Phong trào thi đua phải được triển khai sâu rộng với nội dung, hình thức phong phú, thiết thực, cụ thể đúng quy định và phù hợp tình hình thực tiễn của cơ quan. 

      Qua 03 năm triển khai hưởng ứng, thực hiện Phong trào thi đua bước đầu cũng thu được một số kết quả sau:

      Về công tác xây dựng, ban hành các chính sách, quy đinh, nội quy, quy chế của cơ quan về văn hóa công sở

      Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của  đơn vị để phong trào thi đua được triển khai hiệu quả, góp phần nâng cao văn hóa công sở, đạo đức công vụ, tính chuyên nghiệp, phong cách ứng xử, lề lối làm việc;

      Hàng năm, Văn phòng chỉ đạo xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện phong trào thi đua, cụ thể: Kế hoạch số 20/KH-VP ngày 21/10/2019, kế hoạch số 08/KH-VP ngày 04/3/2020, kế hoạch số 03/KH-VP ngày 26/01/2021, kế hoạch số 04/KH-VP ngày 18/4/2022 của Văn phòng về phát động Phong trào thi đua và đã được triển khai đồng bộ, thường xuyên, thông qua những việc làm cụ thể hàng ngày của cán bộ, công chức, người lao động trên các lĩnh vực công tác; tập trung có trọng tâm, trọng điểm vào phong trào “Thi đua thực hiện kỷ cương, trách nhiệm, tận tụy, chuyên nghiệp” đồng thời với việc thực hiện Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 28/12/2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao ý thức trách nhiệm và chất lượng hoạt động công vụ của cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Sóc Trăng. 

      Về đẩy mạnh cải cách hành chính, công khai minh bạch, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết công việc

      Văn phòng chủ động xây dựng và thực hiện tốt Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính năm (từ năm 2019 - 2021) nhằm triển khai thực hiện Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện cải cách hành chính hàng năm, gắn với thực hiện Đề án văn hóa công vụ theo Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/22018 của Thủ tướng Chính phủ và tăng cường siết chặt kỷ luật, kỷ cương theo tinh thần Chỉ thị số 26/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 10/CT-CTUBND của Chủ tịch UBND tỉnh và thực hiện tốt việc đánh giá, chấm điểm chỉ số cải cách hành chính đúng quy định. Kết quả Văn phòng đã tham mưu rà soát, sửa đổi, bổ sung và ban hành mới các quy định, quy chế phù hợp với tình hình thực tế tại đơn vị; triển khai có hiệu quả tin học hóa nâng cao chất lượng hoạt động Hội đồng nhân dân tỉnh trong việc lấy thông tin, cung cấp văn bản trong các kỳ họp cho đại biểu qua mạng Internet (không in ra giấy); duy trì sử dụng phần mềm “Hệ thống Quản lý và điều hành văn bản” đã góp phần đưa hoạt động cải cách hành chính của đơn vị đi vào nề nếp, hiệu quả, phát huy tính chủ động trong xử lý công việc của cán bộ, công chức.

      Công khai minh bạch trong kê khai và công khai tài sản, thu nhập theo Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị lương và các khoản thu nhập khác được chi trả qua hệ thống ngân hàng và được niêm yết tại nơi làm việc. Công tác báo cáo định kỳ, đột xuất về công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chông lãng phí luôn kịp thời, đúng quy định. 

      Về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động

      Ứng dụng hộp thư công vụ; sử dụng ứng dụng chữ ký số và chứng thư số theo Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 28/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng chữ ký số trong hoạt động của cơ quan nhà nước các cấp; thực hiện lưu trữ văn bản điện tử theo quy định của Bộ Nội vụ; phát hành văn bản điện tử theo Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 16/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ. Đặc biệt là sử dụng phần mềm “Hệ thống Quản lý và điều hành văn bản” đã góp phần nâng cao hiệu quả khi xử lý công việc trong hoạt động công vụ trên địa bàn Tỉnh nói chung và đơn vị nói riêng.

      Về các hoạt động nhằm xây dựng và giữ gìn cơ quan, đơn vị văn minh, hiện đại, xanh, sạch đẹp

      Cấp ủy, lãnh đạo Văn phòng, Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan thường xuyên tuyên truyền, vận động công chức, viên chức xây dựng văn hóa công sở, giữ gìn cơ quan thông thoáng, xanh, sạch, đẹp và an toàn lao động; phát động cán bộ, công chức mặc đồng phục vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần, giữ gìn an ninh trật tự và phòng, chống cháy, nổ trong khu vực cơ quan. 

      Cán bộ công chức, người lao động cơ quan và gia đình gương mẫu thực hiện nếp sống văn minh và thực hành tiết kiệm trong việc cưới, việc tang, lễ hội… Hàng năm, có 100% gia đình cán bộ, công chức, người lao động cơ quan đạt gia đình văn hóa và cơ quan được công nhận đạt chuẩn cơ quan văn hóa. Bố trí chỗ nơi làm việc, hoạt động của cơ quan ngăn nắp, nề nếp bảo đảm an toàn lao động và môi trường cảnh quan xanh, sạch, đẹp. Cán bộ, công chức luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, có ý thức tổ chức kỷ luật, thực hiện tốt nội quy, quy chế dân chủ cơ sở và các quy chế quy định của cơ quan.

      Cán bộ, công chức, người lao động không hút thuốc lá, không uống rượu, bia trong giờ làm việc; trang phục gọn gàng, lịch sự, đeo thẻ công chức đúng quy định; thực hiện tốt các hoạt động phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao trong cơ quan và tích cực tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao do đoàn thể cấp trên tổ chức. Cơ quan luôn được giữ gìn xanh, sạch, đẹp và an toàn.

      Hàng năm đều có 100% cán bộ, công chức, người lao động tham gia đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chủ đề của từng năm với việc làm thiết thực thể hiện sự văn minh; tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào: Ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”, “Mái ấm công đoàn”, “ Phòng, chống dịch Covid-19”, “Phòng, chống thiên tai”... . Trong 03 năm qua cơ quan đề nghị và được công nhận đạt chuẩn cơ quan văn hóa.

      Về tổ chức các phong trào thi đua với nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, bám sát các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị để thu hút sự tham gia của cán bộ, công chức, người lao động góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

      Trên cơ sở phương hướng, nhiệm vụ của năm, chính quyền phối hợp với công đoàn cơ quan xây dựng kế hoạch phát động phong trào thi đua, xác định mục tiêu, nội dung thi đua thông qua Hội nghị cán bộ, công chức đầu năm, qua đó các cá nhân, tập thể đăng ký thi đua với những chỉ tiêu phấn đấu trong từng giai đoạn, từng thời gian. Với 100% cán bộ, công chức, người lao động đăng ký thi đua.

      Những kết quả bước đầu nêu trên sẽ là động lực khuyến khích cán bộ, công chức, người lao động cơ quan Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh nỗ lực thực hiện đạt nhiều thành tích tốt hơn nửa trong thời gian tới.
Ph. Ngoan


Thống kê truy cập
 • Đang online: 5
 • Hôm nay: 39
 • Trong tuần: 525
 • Tất cả: 330083
Bình Chọn
Khả năng đáp ứng thông tin của Website
 • Bình chọn Xem kết quả
  CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI - HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG
  Địa chỉ: Số 01, Hồ Hoàng Kiếm, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

  Điện thoại: (0299) 3 822159 - 3 629838. Fax: (0299) 3 618844. Email: hdndsoctrang@soctrang.gov.vn.

  Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Bá Nhiệm, Trưởng BBT Cổng TTĐT, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh.

  Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Sóc Trăng (dbnd.soctrang.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.